Smart Documents

♥ กรอบการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

♥ ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


♦  การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


**คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

แบบฟอร์มสำหรับตอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
   ο หมวด 1 การนำองค์การ
   ο หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
   ο หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ο หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
   ο หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
   ο หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
   ο หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ