Smart Documents

♥ ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


♦  การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


รายละเอียดรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รายหมวด) 

 - เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน)
 - หลักเกณฑ์การการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
   
แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล (รายหมวด ตามเกณฑ์ ปี 64)
   ο หมวด 1 การนำองค์การ
   ο หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
   ο หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ο หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
   ο หมวด 5 บุคลากร
   ο หมวด 6 การปฏิบัติการ


**คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

แบบฟอร์มสำหรับตอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
   ο หมวด 1 การนำองค์การ
   ο หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
   ο หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ο หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
   ο หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
   ο หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
   ο หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ


♦ แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

รายงานผลการดำเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563