Smart Documents

แบบฟอร์มการประเมินผู้บริหารองค์การ เฉพาะข้อ 2, 5, 6, 7, 10
(ตามหนังสือที่ มท 0722/ว 298 ลว. 25 ธ.ค. 2561)

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กค.
5. ภาวะผู้นำ  กพร. และ กจ.
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคก์าร  ศทส.
7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ศทส.
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 6 เดือน ศทส.
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 12 เดือน ศทส.

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download 

แบบฟอร์มใบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    - ใบลงนามรับทราบ ฯ สำหรับผู้บริหาร  (File Word)

    - ใบลงนามรับทราบ ฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  (File Word)


การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2562 
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 20 ก.พ. 2562) 

♦ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562

♦ แบบฟอร์มใบสมัคร
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ส่วนราชการสมัคร
- ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) (แมวมอง)
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ส่วนราชการสมัคร
- ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) (แมวมอง)
ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ที่  https://awards.opdc.go.th/awardsregister/