¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ
  เอกสารประกอบการประชุม (Power Point)
(การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2561))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ
แนวทางการประเมินฯ เพิ่มเติม(1)  เฉพาะตัวชี้วัด 4.2 และ 5.2
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ
แนวทางการประเมินฯ เพิ่มเติม(2) เฉพาะตัวชี้วัด 4.2
สรุปแนวทางการประเมินฯ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ