¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทางการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19
 
   แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ
เอกสารประกอบการประชุม (Power Point)
(การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ
  เอกสารประกอบการประชุม (Power Point)
(การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2561))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ
แนวทางการประเมินฯ เพิ่มเติม(1)  เฉพาะตัวชี้วัด 4.2 และ 5.2
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ
แนวทางการประเมินฯ เพิ่มเติม(2) เฉพาะตัวชี้วัด 4.2
สรุปแนวทางการประเมินฯ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ

 
รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562 - 2564