» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (รอบ 9 เดือนรอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือนรอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือนรอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)

» รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  (รอบ 6 เดือน / รอบ12 เดือน)