un02

 

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

♦ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547