¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  จึง ยกเว้น  การประเมินในปีนี้ 
เหลือเพียงการรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค รายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2562 รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2561 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2561 รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2560 รอบ 12 เดือน