¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

:::  เอกสารแนะนำ รางวัลเลิศรัฐ :::

Infographic PSEA 64

 


::: แนวทาง/หลักเกณฑ์การการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ :::

    พ.ศ. 2564
 พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555


::: ผลรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :::

 

 PMQA63

พ.ศ. 2563

PMQA62 1

พ.ศ. 2562

 PMQA61

พ.ศ. 2561

 PMQA60

พ.ศ. 2560

 PMQA59

พ.ศ. 2559

PMQA58

 พ.ศ. 2558

 PMQA57

พ.ศ. 2557

PMQA56

 พ.ศ. 2556 

 PMQA55

พ.ศ. 2555


 

รายละเอียดรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รายหมวด)

 - เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน)
 - หลักเกณฑ์การการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
   
แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล (รายหมวด ตามเกณฑ์ ปี 64)

แบบฟอร์ม 2
  ο ลักษณะสำคัญขององค์การ

แบบฟอร์ม 3

   ο หมวด 1 การนำองค์การ
   ο หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
   ο หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ο หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
   ο หมวด 5 บุคลากร
   ο หมวด 6 การปฏิบัติการ

แบบฟอร์ม 4
   ο หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ