¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

เดือนเมษายน - กันยายน 2561 

ที่ มท 0722/ ว 133  ลว 18 มิ.ย. 61

ขอความร่วมมือเร่งรัดการจัดซื้อกระดาษส่วนที่เหลือในช่วงการประเมินที่ 2

(เม.ย.-ก.ย. 2561)  pdf200

DownLoad  

ที่ มท 0722/ ว 90     

ลว 4 เม.ย.61    

ขอความร่วมมือในการจัดส่งผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf200

DownLoad 


 

 

เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 

ที่ มท 0722/ ว 83

ลว 28 มี.ค. 61

ขอให้จัดส่งรายงานการจัดซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 zip200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 71 ลว 19 มี.ค. 61

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 68
ลว 15 มี.ค. 61

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 48
ลว 27 ก.พ. 61

ขอชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน 

สถานะระบบราชการ 4.0 pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 3482 ลว 26 ก.พ. 61

การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินสถานะระบบราชการ 4.0 pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 2367
ลว 7 ก.พ. 61

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 8 ลว 10 ม.ค. 61

การประเมินผู้บริหารองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 350
ลว 25 ธ.ค. 60

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 330
ลว 6 ธ.ค. 60

ทบทวนกระบวนการ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf200

DownLoad

ที่ มท 0722/ ว 325

ลว 22 พ.ย. 60

การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558  zip200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 315  ลว 9 พ.ย. 60

ขอส่งแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ตัวชี้วัดที่ 4.2) pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 301 ลว 27 ต.ค. 60

ขอให้รายงานผลการจัดซื้อกระดาษในเดือนที่ทำการจัดซื้อ zip200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 297 ลว 24 ต.ค. 60 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf200

DownLoad