¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562  

ที่ มท 0722/ ว 241                   

ลว 23 ก.ย. 62              

การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) zip200

DownLoad

ที่ มท 0722/ ว 225     

ลว 6 ก.ย. 62      

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว177       

ลว 26 ก.ค. 62   

การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผู้บริหารองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 2) pdf200             

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 91 ลว 4 เม.ย. 62

ขอความร่วมมือในการจัดส่งผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf200

DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 3388   


ลว 13 มี.ค. 62

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 1360 ลว 29 ม.ค. 62

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 zip200

DownLoad  
ที่ มท 0722/ ว 8 ลว 10 ม.ค. 62
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2562 pdf200 DownLoad    


 

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561 

ที่ มท 0722/ ว 298 ลว 25 ธ.ค. 61 การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 17259 ลว 6 พ.ย. 61 รายงานผลป้อนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 zip200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 258

ลว 31 ต.ค. 61

ทบทวนแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 zip200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 256 ลว 31 ต.ค. 61 ส่งแผนการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1-6 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 250 ลว 24 ต.ค. 61

การทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 zip200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 244 ลว 18 ต.ค. 61 ขอความร่วมมือในการจัดส่งผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf200 DownLoad