¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 

ที่ มท 0722/ว 201 ลว 29 ก.ย. 63 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 zip200
DownLoad
ที่ มท 0722/ว 200 ลว 28 ก.ย. 63 การทบทวนกระบวนงาน zip200
DownLoad
ที่ มท 0722/ว 199 ลว 28 ก.ย. 63 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ว 189 ลว 14 ก.ย. 63 ติดตามการดำเนินการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ว 188 ลว 14 ก.ย. 63 ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ว 186 ลว 11 ก.ย. 63 การเสนอตัวชี้วัดตามแนวทางประเมินผลการปฏฺิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ว 161 ลว 17 ส.ค. 63 การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ว 6153 ลว 21 พ.ค. 63 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ว 5400

ลว 5 พ.ค. 63

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 zip200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ว 4589 ลว 14 เม.ย.63 สรุปแนวคิดการบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 82 ลว 3 เม.ย. 63

การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) pdf200

DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 80 ลว 1 เม.ย. 63

การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อรองรับสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) pdf200

DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 78 ลว 1 เม.ย. 63

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.ร.)
รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค. 63) pdf200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 72 ลว 25 มี.ค. 63

ส่งรายงานการประชุม (เรื่อง ชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ปี 63 /
ประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 63 /
ถ่ายทอดเป้าหมายสู่หน่วยงาน ปี 63 ) pdf200

DownLoad

ที่ มท 0722/ ว 65 ลว 19 มี.ค. 63 การถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf200  DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 62 ลว 19 มี.ค. 63 ลักษณะสำคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 49 ลว 12 มี.ค. 63 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  zip200
DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 1154 ลว 28 ม.ค. 63 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 zip200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 300 ลว 12 ธ.ค. 62 การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 299 ลว 12 ธ.ค. 62 การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2563 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 298 ลว 11 ธ.ค. 62 การขอสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 pdf200 DownLoad  
ที่ มท 0722/ ว 297 ลว 11 ธ.ค. 62 การรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 284 ลว 14 พ.ย. 62 การทบทวนกระบวนงาน zip200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 281 ลว 8 พ.ย. 62 ทบทวนแนวทางปฏิบัติมาตการโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 zip200
DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 280 ลว 8 พ.ย. 62

การทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 zip200

DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 250 ลว 1 ต.ค. 62 ตรวจสอบความถูกต้องด้านข้อมูลของโครงการสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมฯ zip200 DownLoad