¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

ที่ มท 0722/ ว 2694 ลว 24 ก.พ. 64 ขอส่งลักษณะสำคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (จว.) pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 44 ลว 24 ก.พ. 64 ขอส่งลักษณะสำคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 2349   ลว 19 ก.พ. 64 การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การ
ลงสู่ระดับหน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf200
DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 33 ลว 16 ก.พ. 64 หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 1278 ลว 1 ก.พ. 64 ขอส่งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จว.) pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 1277 ลว 1 ก.พ. 64 ขอส่งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 730 ลว 20 ม.ค. 64 การบริหารความเสี่ยง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 11 ลว 14 ม.ค. 64 ร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 pdf200 DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 263 ลว 26 พ.ย. 63 ขอส่งร่างลักษณะสำคัญขององค์การ กรมฯ ประจำปี พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 262 ลว 26 พ.ย. 63 การกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 255 ลว 13 พ.ย. 63 ทบทวนแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ pdf200
DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 254 ลว 13 พ.ย. 63 การบริหารความเสี่ยงในการบริการและการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 248 ลว 5 พ.ย. 63 ผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ.2563 pdf200
DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 243 ลว 5 พ.ย. 63 สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว15716 ลว 4 พ.ย. 63 ขอส่งรายงานผลการดำเนินการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนภูมิภาค) pdf200
DownLoad
ที่ มท 0722/ ว15715 ลว 4 พ.ย. 63 ขอส่งรายงานผลการดำเนินการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนกลาง) pdf200
DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 226 ลว 20 ต.ค. 63 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ตามลักษณะสำคัญขององค์การ กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf200
DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 224 ลว 20 ต.ค. 63 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 pdf200
DownLoad 
ที่ มท 0722/ ว 221 ลว 16 ต.ค. 63 ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf200
DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 210 ลว 5 ต.ค. 63 การทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปี พ.ศ.2564 zip200 DownLoad
ที่ มท 0722/ ว 207 ลว 5 ต.ค. 63 การเสนอขอรับรางวัลรายหมวด ปี พ.ศ.2564 pdf200 DownLoad