¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทางการประเมินฯ ทั้ง 10 ประเด็น  
     Infographic การประเมินผู้บริหารองค์การ 63
ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจ และรูปแบบการเข้าสู่ระบบประเมินฯ
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

แบบฟอร์มการประเมินผู้บริหารองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเมินเฉพาะรอบ 12 เดือน เฉพาะข้อ 5, 6, 9 (Self Assessment) 

ข้อ 5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคก์าร ศทส. / กจ.
ข้อ 6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ศทส.
ข้อ 9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ศทส. / สล.

 

 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนวทางการประเมินฯ ทั้ง 10 ประเด็น 
     แนวทางการประเมินฯ ทั้ง 10 ประเด็น (เพิ่มเติม) 
(แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย)
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือแนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
เอกสารประกอบการประชุม (Power Point)
(การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2561))

 

แบบฟอร์มการประเมินผู้บริหารองค์การ เฉพาะข้อ 2, 5, 6, 7, 10

(ตามหนังสือที่ มท 0722/ว 298 ลว. 25 ธ.ค. 2561)

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กค.
5. ภาวะผู้นำ  กพร. และ กจ.
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคก์าร  ศทส.
7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ศทส.
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 6 เดือน ศทส.
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 12 เดือน ศทส.