¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนวทางการประเมินฯ ทั้ง 10 ประเด็น 
     แนวทางการประเมินฯ ทั้ง 10 ประเด็น (เพิ่มเติม) 
(แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย)
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือแนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
เอกสารประกอบการประชุม (Power Point)
(การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2561))