¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Doing Business14.08.63

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business)
digital adoption 12AUG

การนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการปรับตัวด้านดิจิทัล (digital adoption)

สำหรับภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Risk managmentcovid 19 AOT การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตโควิด-19
 Digital adoption

สรุปผลการศึกษา และแนวทางดำเนินการ

แนวทางการปรับตัวด้านดิจิทัล (Digital Adoption)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

social listening

สรุปผลการศึกษา และแนวทางดำเนินการ

การศึกษาบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานบริการภาครัฐ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก