¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

result PMQA2563.1 สรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
( ผลจากสำนักงาน ก.พ.ร.)
 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7 

 

 

 

 result PMQA2562 สรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
( ผลจากสำนักงาน ก.พ.ร.)
 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7 

 

 

result PMQA2561 1 สรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7  สรุปภาพรวม