¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦ แบบฟอร์มการรายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
   (ผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2562)
องค์ประกอบที่ 4 
ตัวชี้วัดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
     (Innovation base)
องค์ประกอบที่ 5
ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ

pdf200 ตัวอย่างรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผล
word200 รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผล
word200 แบบสรุปผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน

 2562 eg SAR2 ตัวอย่างการรายงานผลการประเมินตนเองของส่วนราชการ  pdf200

 

แบบฟอร์มการรายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มการรายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560