¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

แบบฟอร์มการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) พ.ศ. 2563-2564

(ตามหนังสือ ที่ มท 0722/ว199 ลว. 28 ก.ย. 63

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7   


แบบฟอร์มการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) พ.ศ. 2562

(ตามหนังสือ ที่ มท 0722/ว8  ลว.10 ม.ค. 62

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7   

 

แบบฟอร์มการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) พ.ศ. 2561

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7