¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

     

og64 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

og63 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 og62

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 og61

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 og60 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

og59

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

og54

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 og53

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 og52

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 og gov manual คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 good gov rate manual คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงนามได้ที่นี่