¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

national strategy20 61 80 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
lean การบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean

The promotion of morality 001

หนังสือการส่งเสริมคุณธรรม-พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา-สร้างคนดีสู่สังคม

Plan 63 65

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565)
Infographic PSEA Infographic แนะนำรางวัลเลิศรัฐ
P1 8 อนาคตไทย อนาคตเรา
 fosterSystem 61 การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
Standard DPT 1321 61 มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์

 

♦ การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์