¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
การประเมินตนเองเพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
 
 
ประจำปี พ.ศ. 2562 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4
   หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7
การประเมินตนเอง ปี 2562 รวมทุกหมวด
 


การประเมินด้วยตนเองเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
(Certified Fundamental Level ฉบับที่ 2: FL V.2)

 ประจำปี พ.ศ. 2560  หมวด 1   หมวด 2   หมวด 3   หมวด 4
   หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7
   ผลการประเมินตนเอง ปี 2560 รวมทุกหมวด
  

การประเมินด้วยตนเองเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Certified Fundamental Level: FL)