¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2556 (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ.ร.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1
  ผลการประเมินตนเองฯ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2555 (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ.ร.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2554 (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ.ร.)

 

 ::: ผลการประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในเว็บไซต์กรม :::   Click Here!!!