¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

แบบฟอร์มการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) พ.ศ. 2563-2564
(ตามหนังสือ ที่ มท 0722/ว199 ลว. 28 ก.ย. 63) 

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7   


แบบฟอร์มการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) พ.ศ. 2562
(ตามหนังสือ ที่ มท 0722/ว8  ลว.10 ม.ค. 62

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7   


แบบฟอร์มการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) พ.ศ. 2561

 หมวด 1 หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4 
 หมวด 5 หมวด 6  หมวด 7   

แบบสำรวจกระบวนงานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน)


 แบบฟอร์ม PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มตัวชี้วัดกระบวนงาน

 แบบฟอร์ม PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการ

แบบฟอร์มที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับกระบวนการ

แบบฟอร์มที่ 3 ตารางแผนงาน/กิจกรรม การปรับปรุงกระบวนการ

แบบฟอร์มที่ 4 แผนการปรับปรุงกระบวนการ

แบบฟอร์มที่ 5 ผังกระบวนการ(ก่อนการปรับปรุง)

แบบฟอร์มที่ 6 ผังกระบวนการ(หลังการปรับปรุง)

แบบฟอร์มที่ 7 รายงานผลตัวชี้วัดกระบวนการ


แบบฟอร์มการประเมินผู้บริหารองค์การ เฉพาะข้อ 2, 5, 6, 7, 10
(ตามหนังสือที่ มท 0722/ว 298 ลว. 25 ธ.ค. 2561)

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กค.
5. ภาวะผู้นำ  กพร. และ กจ.
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคก์าร  ศทส.
7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ศทส.
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 6 เดือน ศทส.
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 12 เดือน ศทส.

แบบฟอร์มใบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    - ใบลงนามรับทราบ ฯ สำหรับผู้บริหาร  (File Word)

    - ใบลงนามรับทราบ ฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  (File Word)