¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

♦ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

♦ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมึองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

 

♦ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

♦ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 

♦ ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561) 

 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562