:::: เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ::::

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562

♦  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

♦  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

♦  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550

♦  โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

 

 

::::  คู่มือ  ::::

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

คู่มือ PMQA    ♦  คู่มือ PMQA ปี 2554

                      ♦  คู่มือ PMQA ปี 2553

                      ♦  คู่มือ PMQA ปี 2552

คู่มือ Work Manual

 

 

::::  เครื่องมือการพัฒนาองค์การ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ::::

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦  ลักษณะสำคัญขององค์กร

♦  หมวด 1 การนำองค์กร

♦  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

♦  หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม

♦  หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

♦  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

♦  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

♦  หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

♦  คู่มือเทคนิคการปรับปรุงการพัฒนาองค์กรเวอร์ชั่น 1.0

 

 

::::  แผนพัฒนาองค์การ ::::

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี 2554 ( หมวด 2 และ หมวด 4 )

♦ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี 2553 ( หมวด 5 และ หมวด 6 )

♦ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี 2552 ( หมวด 1 และ หมวด 3 )