¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

♦  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 ::: รายงานผลการดำเนินงาน :::
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 ::: แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดการถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด :::
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

♦  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564