^Back To Top
 • 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐควรจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ...
 • 2 ตามมาตรา ๙...
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเรียกว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
 • 3 วิสัยทัศน์ของกรม...
  เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์r...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

จำนวนผู้เยี่ยมชม

070780

Your IP: 54.81.131.189
Server Time: 2017-10-23 08:07:38

Banner Link

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา

8.4 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโป่งใสของหน่วยงานของรัฐ

 

 

 

 8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ

           
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0001 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2558
98401 0002 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2558
98401 0003 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2558
98401 0004 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2559
98401 0005 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2559
98401 0006 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2559
98401 0007 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2559
98401 0008 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2559
98401 0009 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มิถุนายน 2559
98401 0010 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กรกฎาคม 2559
98401 0011 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน สิงหาคม 2559
98401 0012 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กันยายน 2559
 
8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
 
 
8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 
 
8.4.4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559
 
แฟ้ม ดัชนี รายการข้อมูลข่าวสาร
98401 0001 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
98401 0002 เดือน มกราคม - ตุลาคม 2559
98401 0003 เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2559
98401 0004 เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2559
98401 0005 เดือน เมษายน - ตุลาคม 2559
98401 0006 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2559
98401 0007 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2559
98401 0008 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559
98401 0009 เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2559
98401 0010 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
 
8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
 
 
8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน