ประมวลจริยธรรม

             จรรยาข้าราชการ

             คณะกรรมการจริยธรรม

             กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

             โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
            ทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
            กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี พ.ศ.2553


             ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
            ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
            ของเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
            ประจำปี พ.ศ. 2553


             ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
            "การพัฒนาจิตโดยใช้หลักพุทธธรรม" รุ่นที่ 4


กรมโยธาธิการและผังเมือง      

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน      

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน