^ Back to Top
facebook

     FAQs@dpt : เป็นเว็บรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจสอบถามเข้ามามากเป็นพิเศษ คำถามต่างๆ เหล่านี้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ช่องทางการสื่อสารทาง Internet ซึ่งกรมฯ ได้เปิดให้บริการฝากสอบถามข้อมูลได้แก่ webboard หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชม

0037425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
64
167
37100
344
970
37425

Your IP: 52.91.185.49
Server Time: 2018-12-13 10:51:09

การพิจารณาการร่นแนวอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 41 จะอ้างอิงอย่างไร

ตอบ :   คณะกรรรมการควบคุมอาคารได้เคยพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การร่นแนวอาคาร ตามข้อ 41 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ให้วัดจากแนวผนังอาคารหรือแนวเสาด้านนอกสุด ถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ หรือเขตถนนสาธารณะแล้วแต่กรณี ส่วนแนวกันสาดและชายคาไม่ถือเป็นแนวอาคาร
" ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตรให้ร่นแนว
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
สาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร "

ที่มา : กกท.