^ Back to Top
facebook

     FAQs@dpt : เป็นเว็บรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจสอบถามเข้ามามากเป็นพิเศษ คำถามต่างๆ เหล่านี้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ช่องทางการสื่อสารทาง Internet ซึ่งกรมฯ ได้เปิดให้บริการฝากสอบถามข้อมูลได้แก่ webboard หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชม

0037422
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
64
164
37100
341
970
37422

Your IP: 52.91.185.49
Server Time: 2018-12-13 10:50:32

การคัดค้านผังเมืองรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว และนำไปปิดประกาศ 90 วันโดยผู้คัดค้านเป็นผุ้ที่มมีที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวม ได้แจ้งขอแก้ไขข้อกำหนดโดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจดถ้อยคำร้องคัดค้านแล้วส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อนครบกำหนด

ตอบ : กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นคำร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพราะผู้ร้องไม่ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องทำคำร้องเป็นหนังสือและจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องเป็นหลักฐาน