^ Back to Top
facebook

     FAQs@dpt : เป็นเว็บรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจสอบถามเข้ามามากเป็นพิเศษ คำถามต่างๆ เหล่านี้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ช่องทางการสื่อสารทาง Internet ซึ่งกรมฯ ได้เปิดให้บริการฝากสอบถามข้อมูลได้แก่ webboard หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชม

0035279
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
41
163
34952
494
1447
35279

Your IP: 54.166.203.17
Server Time: 2018-09-21 09:51:46

การคัดค้านผังเมืองรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว และนำไปปิดประกาศ 90 วันโดยผู้คัดค้านเป็นผุ้ที่มมีที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวม ได้แจ้งขอแก้ไขข้อกำหนดโดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจดถ้อยคำร้องคัดค้านแล้วส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อนครบกำหนด

ตอบ : กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นคำร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพราะผู้ร้องไม่ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องทำคำร้องเป็นหนังสือและจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องเป็นหลักฐาน