^ Back to Top
facebook

     FAQs@dpt : เป็นเว็บรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจสอบถามเข้ามามากเป็นพิเศษ คำถามต่างๆ เหล่านี้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ช่องทางการสื่อสารทาง Internet ซึ่งกรมฯ ได้เปิดให้บริการฝากสอบถามข้อมูลได้แก่ webboard หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชม

0027944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
37
258
27505
558
649
27944

Your IP: 54.234.190.237
Server Time: 2018-01-19 09:33:43

เทศบาลมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ที่อยู่ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) ได้หรือไม่

คำตอบ : กฎกระทรวงฯ กำหนดให้ที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น โดยการกำหนดดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนไว้สำหรับประกอบกิจการของรัฐโดยตรง การที่เทศบาลต้องการดำเนินการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าดังกล่าวจะแยกได้ ๒ กรณี คือ 
  ๑. หากเป็นการดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ใช้เป็นที่แสดงสินค้าหรือมีการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราวหรือครั้งคราวตามโอกาสอันควร ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐก็สามารถดำเนินการได้ 
  ๒. หากจะมีการดำเนินการในลักษณะเพื่อใช้เป็นสถานที่ในเชิงพาณิชยกรรมเป็นสำคัญ แม้จะดำเนินการในนามของรัฐก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมซึ่งไม่อาจดำเนินการได้ตามกฎกระทรวงฯ

 

ที่มา : หนังสือ "ความรู้เรื่องกฏกระทรวงผังเมืองรวม" โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ เรื่องกฏกระทรวงผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย