^ Back to Top
facebook

     FAQs@dpt : เป็นเว็บรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจสอบถามเข้ามามากเป็นพิเศษ คำถามต่างๆ เหล่านี้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ช่องทางการสื่อสารทาง Internet ซึ่งกรมฯ ได้เปิดให้บริการฝากสอบถามข้อมูลได้แก่ webboard หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชม

0031056
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
40
83
30818
922
960
31056

Your IP: 54.224.234.8
Server Time: 2018-04-25 06:26:13

เทศบาลมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ที่อยู่ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) ได้หรือไม่

คำตอบ : กฎกระทรวงฯ กำหนดให้ที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น โดยการกำหนดดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนไว้สำหรับประกอบกิจการของรัฐโดยตรง การที่เทศบาลต้องการดำเนินการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าดังกล่าวจะแยกได้ ๒ กรณี คือ 
  ๑. หากเป็นการดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ใช้เป็นที่แสดงสินค้าหรือมีการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราวหรือครั้งคราวตามโอกาสอันควร ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐก็สามารถดำเนินการได้ 
  ๒. หากจะมีการดำเนินการในลักษณะเพื่อใช้เป็นสถานที่ในเชิงพาณิชยกรรมเป็นสำคัญ แม้จะดำเนินการในนามของรัฐก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมซึ่งไม่อาจดำเนินการได้ตามกฎกระทรวงฯ

 

ที่มา : หนังสือ "ความรู้เรื่องกฏกระทรวงผังเมืองรวม" โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ เรื่องกฏกระทรวงผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย