Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

 

วันที่ 10 มี.ค. 63 เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตน์ กษัตริย์” สนองพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ และบุคลากรกรม จำนวน 20 คน ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบบริเวณศาลพระภูมิ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 9

IMG 7603  IMG 7607  IMG 7665  IMG 7724

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา นายกสมาคมนักผังเมืองไทย และคณะเข้าพบปรึกษาหารือ ประเด็น คุณสมบัติของข้าราชการ กับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักผังเมือง และการบรรจุคุณสมบัตินักผังเมืองที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักผังเมืองในข้อกำหนดการจัดจ้างที่ปรึกษาของกรมฯ โดยมีนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดี พร้อมผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูล ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

358A7581  358A7579  358A7592