Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

 

วันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล็ม ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบและปรึกษาหารือ ประเด็น แผนการปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

5  4  3  2

 

วันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 08.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายดนัย สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2562 โดยกรมฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 750 ตัน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองให้ปลอดผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณประตูระบายน้ำวัดพระงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4  2  3  1