Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ได้อัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพไว้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับเครื่องหมาย จำนวน 54 คน เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักปกป้องรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อไป ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

IMG 6015 IMG 5935 IMG 9275   IMG 9315

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา ศังขมณี รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี พร้อมร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนในโครงการ Gift to Give เพื่อมูลนิธิ กปภ. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน์การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

S 220069900