Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

หน้าหลัก

Hits: 927

 

วันที่11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายอุตตม สาวนายนต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

3  2  1