Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

หน้าหลัก

Hits: 597

 

วันที่ 12 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การวางผังภาคกลาง โดยมี นางสาวโสมวิภา โยธะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ชี้นำการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศิลปะวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1  6  3  7