Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

หน้าหลัก

Hits: 19

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ได้อัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพไว้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับเครื่องหมาย จำนวน 54 คน เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักปกป้องรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อไป ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

IMG 6015 IMG 5935 IMG 9275   IMG 9315