Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) โดยมี นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวต้อนรับ และชี้แจงแนวทางการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปบูรณาการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือต่อไป ณ ห้องประชุมพิษณุโลก คอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25373 25374 25376 25382

 25377 25379 25380 25030

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในพิธีวันคล้าย “ วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย “ ครบรอบ 128 ปี นำโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาเวลา 08.00 น. ท่านอธิบดีได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร รวม 10 รูป ประกอบพิธี หลังจากนั้นท่านอธิบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี และบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 13 2 5 0