Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 06.25 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในพิธีวันคล้าย “วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย” ครบรอบ 128 ปี ณ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะหลังจากนั้นเวลา 08.00 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร รวม 10 รูป ประกอบพิธี ณ ห้องประชุมราชสีห์ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

IMG 1929 IMG 1978 IMG 2029 IMG 2047

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 – 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) โดยมี นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงานสำหรับการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และภาค ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ระบบการผังเมืองของประเทศ ต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยให้หน่วยงานของรัฐ ใช้ดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ” ณ ห้องประชุมพิษณุโลก คอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25021 25025 25026 25033