Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์บริษัทSK VENTURE เรื่อง "โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเทศบาลตำบลหัวกุญแจและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี" เพื่อใช้ประกอบการผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่โครงการดังกล่าว ณ สำนักงานรองอธิบดี ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

IMG 4920 IMG 4927  BirdEyeView 08 BirdEyeView 02

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) โดยมี นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นางสาวธิดารัตน์ พินิจถิรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จะนำไปบูรณาการเพื่อการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ต่อไป ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

S 130220054 S 130220070 S 130220068 S 130220067