Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 รวมทั้งได้รับทราบแนวทางปฏิบัติต่อการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

24329 24355 24356 24359 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีหมอบหมายให้ นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ปรับตัวได้ (Regional IKI Programme “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities”) โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) และพันธมิตรในประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานของกรม ได้แก่ สำนักผังเมืองรวม สำนักผังประเทศและผังภาค สำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กองผังเมืองเฉพาะ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะที่สะท้อนความต้องการของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

IMG 0328 IMG 0329 IMG 0337 IMG 0341

 

IMG 0347 IMG 0357 IMG 0359 IMG 0369