Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 มีนาคม 2564) และ ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 มีนาคม 2564) กลุ่มภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) โดยมีนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายทัน สร้อยศักดิ์ นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาสการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผนและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยร่วมร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม

 S 129949737 S 129949727 S 129949733 S 129949742

S 129949741 S 129949743 S 129949731 S 129949736

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ร่วมทดลองการเดินรถเสมือนจริงโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 124 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เข้าถึงการใช้บริการรถไฟได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมี นายวิชัย กิตติพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม นายอรรครัฐ ขุนวิทยา ผู้อำนวยการส่วนคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคที่ 2 และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมการผังเมือง ร่วมงาน ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร

2 4 5 IMG 4770