Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด การประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลักและพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางประอิน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน โดยมี นางสาวธิดารัตน์ พินิจถิรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง กล่าวรายงาน นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรุงศรี 2 ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG 6064 IMG 6099 IMG 6104 IMG 6106

IMG 6109 IMG 6111 IMG 6118 IMG 6049

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา รักษาการในตำแหน่ง สถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ "บ้านเคหะสุขประชา" และการมอบสิทธิบ้านเช่าในโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวง นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ซอยร่วมพัฒนา 6 ถนนสังฆประชา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

1 3 4 5