Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามแนวคิด "ท้องถิ่นไทย รวมไทยสร้างชาติ" โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

DSC 2753 1617595339619 01 1617595344069 01 DSC 2554

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก (กลุ่มจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว) โดยมีนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุม และมีนางสาววิชัญญา บำรุงชล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงแนวทางการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปบูรณาการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกต่อไป ณ คอนเวนชั่น A โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

S 232488964 S 232488968 S 232488970 S 232488971