Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันนี้ (5 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครบรอบ 29 ปี พร้อมร่วมสมทบทุน กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

IMG 9503

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด รับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

S 68215118  S 68215120S 68215236 S 68215125