Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 "2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ" โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

3  2  1

 

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการเคหะแห่งชาติ ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดทำเครื่องมือทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมืองของประเทศไทย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม9

1  2  3  4