O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร