กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชั้น 6 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Written by Super User
Category:

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ....
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการตรากฎหมาย และหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย

   1.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
   2.ผลกระทบจากการตราร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
   3.หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง (Checklist)

 

             FAX. ๐๒-๖๑๙-๖๘๑๘ หรือ Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Written by legal
Category:

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

 -กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550  

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479  

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  ฉบับแปลภาษาอังกฤษกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  

กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550  

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558  ฉบับแปลภาษาอังกฤษกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558  

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยกาควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558  

กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522