คกก ฉบับใหม่

   -  แบบ คกก 2 ขอความเห็นชอบผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 (กรณีผังเปิดพื้นที่ใหม่)

   -  แบบ คกก 3 ขอความเห็นชอบผังเมืองรวม (กรณีปรับปรุง)

   -  แบบ คกก 4 การพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 24

   -  แบบ คกก 5 การแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 26/1

   -  แบบ คกก 8 พื้นที่ความมั่นคงทางทหาร

   -  แบบ คกก 9 /PDFแบบประเมินผัง ตามมาตรา 26 วรรคสอง และวรรคสาม

 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ พ.ศ.2559

แบบฟอร์มคำร้องตาราง 3 ช่อง (ปรับปรุงใหม่)

แต่งตั้งคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ 20

  -แนะนำคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ 20

  -ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์

  และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ.2558

๐๐ แบบฟอร์มประกอบข้๐๐ แบบฟอร์มประกอบข้อมูลการนำเสนอ (แบบ คกก.1 - คกก.7)    

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ (ล่าสุด)

   - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องฯ ครั้งที่ 3/2561

   - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องฯ ครั้งที่ 4/2561

   - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 6/2560

   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานงานวางและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 5/2560

ตัวอย่างการนำเสนอการผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน(ผังปรังปรุง)(ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ผังปรับปรุงครั้งที่3) 1/2

ตัวอย่างการนำเสนอการผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน(ผังปรังปรุง)(ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ผังปรับปรุงครั้งที่3) 2/2

ตัวอย่างการนำเสนอการขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด(ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างการพิจารณาคำร้องฯ ของผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จังหวัดแพร่

การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ

  และที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดิน pdf1/ pdf2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง

งานบริการมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมือง ปี 2551-2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BMC News image1                                               

    


       การประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 11/2561 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และมีคณะผู้บริหารของกรมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่วางผัง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

 

 

           :: ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ::
                      
              
มติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 14 กันยายน 2550

                   ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาคำร้อง ของผู้มีส่วนได้เสีย
                    ยื่นคำร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
                    ของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
                   ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
                    หรือยกเลิกข้อกำหนด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
                   ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
                    หรือยกเลิกข้อกำหนด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547

 

              1. กำหนดแผนการประชุมประจำปี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30 น.
              2. แจ้งเรื่องเข้าประชุม สำนักงานคณะกรรมการผังเมืองจะแจ้งให้ทราบ กำหนด วันเวลา และสถานที่
                  ประชุมของแต่ละเดือน ส่วนราชการเจ้าของเรื่องแจ้งเรื่องหรือผังให้สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
                  ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์ พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 70 ชุด (สีทั้งหมด) พร้อมซีดี
                  Powerpoint ในการนำเสนอ
              3. จัดระเบียบวาระการประชุม
              4. เชิญประชุม จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการผังเมืองเข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  เพื่อตอบข้อซักถามกรณีคณะกรรมการฯ มีประเด็นข้อซักถาม ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห์
              5. ตรวจสอบผู้เข้าประชุม โทรศัพท์ประสานกรรมการผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
                  องค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ก่อนการประชุม 2 วัน
              6. ประชุมซักซ้อม เชิญเจ้าของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง มาซักซ้อมแนวทางการนำเสนอคณะกรรมการ
                  ผังเมือง ก่อนการประชุม 2 วัน
               7. บรรยายสรุปเรื่อง (Brief) สรุปเรื่องต่างๆ ที่ลำดับจะเข้าประชุมให้ประธานฯและอธิบดีฯ ทราบ
                  ก่อนการประชุม 2 วัน
              8. การดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
              9. จัดทำรายงานการประชุม และำนำเสนอให้ที่ประชุม รับรองในการประชุมในครั้งต่อไป
            10. การจัดส่งรายงานการประชุม จะจัดส่งรายการการประชุมที่รับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  ทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
            11. การติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองมีมติให้
                  ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดดำเนินการ แก้ไ้ข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรืออื่นๆ แล้วให้รายงานผลการ
                  ดำเนินการให้คณะกรรมการผังเมืองทราบ แล้วฝ่ายเลขานุการฯจะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการผังเมือง
                  พิจารณา/ทราบต่อไป

คำสั่งคณะกรรมการผังเมือง

  

  

  

  

  

   

 

 

: กลุ่มงานเลขานุการ(คกก.) 
นายไพฑูรย์ เมืองสุข
 

: กลุ่มงานพิจารณาคำร้อง

นายชาติชาย พรมวิหาร

: กลุ่มประสานงานและติดตามมติ 
นายปองพล ทองสมจิตร  

: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวมณีวรรณ อ่วมปรานี