๐๐ ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ๐๐

 

  1. กรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีหนังสือเรียนเชิญหน่วยงานหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องหรือผู้แทนจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น       เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงชี้แจงคณะกรรมการผังเมืองในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองมีปัญหาข้อซักถาม
  2. ให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมประชุมชี้แจงแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแจ้งรายชื่อและตำแหน่ง (ตามแบบฟอร์มที่ได้จัดส่งไปให้) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2245 7981 ,0 2201 8285 หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2201 8283, 0 2201 8174 ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบก่อนการประชุม 2 วัน 
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะมาร่วมชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้รอ ณ ห้องรับรองที่ได้จัดไว้ให้ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ (ชั้นล่างห้องประชุม)
  4. หากมีเอกสารหรือข้อมูลที่จะแจกเพิ่มเติมในที่ประชุมต้องแจ้งและมอบเอกสารหรือข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการผังเมอืงได้ทราบและพิจารณาตรวจสอบก่อนการประชุม
  5. การดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อถึงวาระการประชุมของท่านหากคณะกรรมการผังเมืองมีข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการผังเมืองจะมาเชิญฯเพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและถ้าหากกรณีที่คณะกรรมการผังเมอืงไม่มีปัญหาข้อซักถาม และได้พิจารณาวาระของท่านเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ท่านได้ทราบต่อไป 
  6. ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองมีปัญหาข้อซักถาม และได้เรียนเชิญท่านเข้าห้องประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง เมื่อท่านให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการผังเมืองแล้ว คณะกรรมการผังเมืองจะเรียนเชิญท่านออกจากห้องประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
  7. เมื่อคณะกรรมการผังเมืองมีผลการประชุมเป็นอย่างไร กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้แจ้งมติและผลการประชุมให้ท่านได้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป