สำนักงานเลขานุการกรม (SECRETARY)

โทร.02 299 4113 - 16 โทรสาร 0 2619 6520

E-mail: Secretary.dpt@gmail.com

Written by itc
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 1/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 2/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 3/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 4/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 5/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 6/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 7/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 8/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 9/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 10/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 11/2558
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 12/2558