สำนักงานเลขานุการกรม (SECRETARY)

โทร.02 299 4113 - 16 โทรสาร 0 2619 6520

E-mail: Secretary.dpt@gmail.com

Written by itc
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 1/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 2/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 3/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 4/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 5/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 6/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 7/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 8/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 9/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 10/2557
 • สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรม 11/2557