กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

19 มกราคม 2565 0

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 1/2565 (ประจำเดือนมกราคม 2565) เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญของสำนักงานผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง โดยมีผู้ตรวจราชการกรมทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6