กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

24 มิถุนายน 2565 6

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไตรภพ วงศ?ไตรรัตน? หัวหน้าผู?ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2565 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการตรวจราชการของผูู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายยงศักดิ์ ใหญ่จริง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

21 เมษายน 2565 0

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NAME LASTNAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.