กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

22
ก.ย. 66
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานจัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” ส่งมอบให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 2
วันนี้ (22 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานจัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน" ส่งมอบให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ นายภพ ภูสมปอง ผู้ตรวจราชการกรม นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบุคลากรกรมฯ นำถุงผ้าสำหรับใส่ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้รับจากการเชิญชวนบุคลากรกรมฯ ร่วมแบ่งปันถุงผ้าที่เก็บสะสมและไม่ได้ใช้ ส่งต่อให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งมีนโยบายร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก อันเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนช่วยกัน “เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น" ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะพลาสติก ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีแก่สังคมต่อไป โดยมี ผศ.พญ. จิราภรณ์ ศรีอ่อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ สำหรับ DPT Change for Good โครงการที่ 6 (DPT Energy Challenge) กับกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน" เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรของกรมทั่วประเทศ กลับมาตื่นตัวในการใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมลดการใช้และการผลิตถุงพลาสติก ที่ใช้เวลาและยากต่อการย่อยสลายเข้าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม อันมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโลกร้อนและการเกิดภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเชิญชวนบุคลากรของกรมฯ ด้วยแนวคิด “1 คนใช้ 1 คนปัน" แบ่งปันถุงผ้าให้แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วม โดยการนำถุงผ้าไปใช้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้และผลิตถุงพลาสติกเข้าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้โลกใบนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพียงแค่ทุกคนร่วมกันแบ่งปันและใช้ถุงผ้าให้เกิดประโยชน์ ด้วยวิธีง่าย ๆ นี้ ทุกคนก็จะมีส่วนช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน และในวันที่ 22 กันยายน 2566 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลใน 9 จังหวัดทุกภูมิภาค ได้แก่ 1. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ 4. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 6. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 7. โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลหนองบัวแดง และโรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 8. โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร และ 9. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งต่อถุงผ้าให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ จากการรวบรวมถุงผ้า โครงการ “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2566 กรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันปันถุงผ้า เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 5,076 ใบ ดังนั้น หากเราทุกคนร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็จะช่วยลดปริมาณการใช้และผลิตถุงพลาสติก ซึ่งสามารถช่วยโลกลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สภาพแวดล้อมและช่วยเปลี่ยนภาวะโลกร้อนให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่สังคมต่อไป
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง